Adatkezelési

Tájékoztató

a CSATÓ ZSUZSANNA EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

által üzemeltetett weboldalon folytatott adatkezelésekről

hatályos: 2018. 11. 19. napjától visszavonásig

Érintett weboldalak:

www.joucaportraits.com és www.joucaportraits.hu
 

1. Az adatkezelő adatai

Vállalkozó neve:            Csató Zsuzsanna
Székhely:                       1077 Budapest, Wesselényi utca 4. 1/3.
Nyilvántartási szám:       51888475
Adószám:                      68537528-1-42
Telefonszám:                 0630/629-3922
E-mail cím:                    info@joucaportraits.com

2. Az Adatkezelési Tájékoztató célja

Az adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Jelen Adatkezelési Tájékoztató célja ügyfelei, partnerei tájékoztatása személyes adataik kezelését illetően. Az adatkezelő kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, az adatkezelési és adatvédelmi rendelkezések előírásait szigorúan betartva végzi a személyes adatok kezelését, figyelembe véve a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság alapelveit.

 

Az adatkezelő megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, hogy partnerei személyes adatait biztonságos, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet) által előírt módon kezelje.

 

Fentieknek megfelelve alakította át hétköznapi tevékenységét, dolgozta ki szabályzatait, nyilvántartásait, iratmintáit, tájékoztatóit. 

 

Az adatkezeléssel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők az adatkezelő székhelyén és weboldalán. Az adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét. 

 

Az adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

3. Az Adatkezelési Tájékoztató személyi, tárgyi és időbeli hatálya

A jelen Adatkezelési Tájékoztató személyi hatálya kiterjed az adatkezelőre, valamint azon természetes személyekre, akik adatait a jelen Tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák, továbbá azon személyekre, akik jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti.

 

A Tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed az adatkezelő weboldalon folytatott tevékenysége során felmerülő összes adatkezelésre.

 

Jelen Tájékoztató a jóváhagyás napján lép érvénybe, további rendelkezésig, határozatlan ideig hatályos.

 

4. Fontosabb fogalom meghatározások

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ.

 

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés-továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, illetve megsemmisítés.

 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

 

Adatfeldolgozó: az a természetes személy vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség, vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

 

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval, vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.


Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

5. Jogszerű adatkezelés az adatkezelőnél

A személyes adatok kezelésére kizárólag az alábbi esetekben kerül sor:

 

 1. ha az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez,

 2. az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél,

 3. az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges,

 4. az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges,

 5. az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

 

Az adatkezelés jogszerűségét az adatkezelő tevékenysége minden fázisában vizsgálja, csak olyan adatot és addig kezel, amelynek célját, jogalapját igazolni tudja. Valamely jogalap feltételének megszűnése esetén az adatkezelés csak abban az esetben folytatható, ha megfelelő másik jogalapot tud igazolni.

 

A jogalapok igazolásának módja fő szabály szerint az írásbeliség, a ráutaló magatartással létrejött jogalap esetén is vizsgálni kell, hogy az utólag egyértelműen igazolható-e. Kétség esetén az észszerűség és a gazdaságosság szempontjaira tekintettel törekedni kell a ráutaló magatartással létrejött adatkezelés írásbeli megerősítésére.

 

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett írásbeli hozzájárulását adja a személyes adatai kezeléséhez. A hozzájárulás formai kötöttség nélküli, de az utólagos bizonyíthatóság papír, vagy elektronikus alapú írásbeli hozzájárulást igényel.

 

Jogi kötelezettség teljesítése jogalapon alapuló adatkezelés az érintett hozzájárulásától független, mivel az adatkezelést jogszabály határozza meg.

Az adatkezelés kötelező jellegétől függetlenül az érintett magánszeméllyel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés kötelező és nem kerülhető el, továbbá az érintett számára az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatást kell adni az adatai kezelésével kapcsolatos minden jelentős tényről.

 

A GDPR (Általános Adatvédelmi Rendelet) szerint abban az esetben is lehetőség van személyes adatok kezelésére, ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett magánszemély az egyik fél, vagy az adatkezelés, adatfelvétel a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. Az adatkezelő a szerződés teljesítése jogalappal a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése céljából kezelhet személyes adatokat.

6. Az adatkezelővel kapcsolatban álló adatfeldolgozók

Ha az adatkezelést az adatkezelő nevében más végzi, kizárólag olyan adatfeldolgozókat vehet igénybe, amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az Általános Adatvédelmi Rendelet követelményeinek való megfelelésre, vagy az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket végrehajtják.

 

Az adatkezelő munkája során kizárólag olyan adatfeldolgozókkal lép kapcsolatba, akik megfelelő garanciával rendelkeznek a GDPR rendeletnek való megfelelőségről és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtásáról. Az adatfeldolgozók vonatkozó nyilatkozatai rendelkezésére állnak.

 

 • Adatfeldolgozó az adatkezelő által alkalmazott könyvelő cég:

  • ​​RETCON KFT. - 1165 Budapest, Zsélyi Aladár utca 3. fszt. 1. 1-es csengő

 

 • Az adatkezelő weboldalainak tárhelyét biztosító társaság szintén adatfeldolgozónak minősül:

  • ​​WIX.com INC. - 2601 Mission Street, San Francisco, CA 94110 USA

 

 • Az adatkezelő levelezőrendszerének kiszolgálója is adatfeldolgozó:

  • GOOGLE Inc. - 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043

 

 • Az adatkezelő partnere a hírlevél küldéssel kapcsolatban:

  • SalesAutopilot Kft. - Budapest, Félemelet 4., Margit krt. 31-33., 1024

 • Az adatkezelő partnere a számlázással kapcsolatban:

  • Számlázz.hu / KBOSS.hu Kft. - 1031 Budapest, Záhony utca 7/C.

 • A felhő alapú online adatbázisban történő adattárolás során a szolgáltatás nyújtója adatfeldolgozónak minősül:

  • Dropbox Inc. - 333 Brannan St, San Francisco, CA 94107, USA
  • GOOGLE Inc. - 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043

 • Adatfeldolgozó partnere a marketing tevékenységgel kapcsolatban:

  • Babanics Írisz EV - Cím: 1116 Budapest, Albert utca 44. 1/18

 • Adatfeldolgozó partnere a smink és frizura elkészítésében:

  • Rédli Ágnes - 1149 Budapest, Angol utca 53.

  • Szlameniczky Zita - 1012 Budapest, Logodi utca 19/A

  • Hajda Nóra - 2040 Budaörs, Delelő utca 6.

 • Adatfeldolgozó partnere a szín és/vagy stílustanácsadásban, stylist szolgáltatásokkal kapcsolatban:

  • Cseke-Kovács Zsófia - 2351 Alsónémedi Mátyás Király utca 54/1.

  • Szabó Olívia - Zalaegerszeg 8900, Liszt Ferenc u. 8.

  • Somogyvári Edit - 1114 Budapest, Hamzsabégi út 38-40.

 • Adatfeldolgozó partnere a nyomtatott képek, albumok és bármilyen nyomtatott anyag elkészítésében:

  • Fotológus - Budapest, Rákóczi út 38, 1072

  • Prémiumprint (Szabó Ágnes EV) - 1071 Budapest, Damjanich utca 26/a

  • Blurb UK - 81 Rivington St, Hackney, London EC2A 3AY, UK 

A szerződött adatfeldolgozó és adatkezelő partnerek kizárólag az adatkezelő által adott utasítás alapján (kivéve jogi előírás alkalmazása), titoktartási kötelezettséget vállalva kezelik partnerei személyes adatait.

7. Gyermekek adatai, a személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése

Az adatkezelő 16 éven aluli gyermekek adatait abban az esetben kezeli, ha gyermek, család, rendezvény fotózás során fényképet készít a 16 éven aluli gyermekről. 16 éven aluli gyermekek képmásának készítése, az elkészült fényképfelvételek bármilyen célú felhasználása kizárólag a törvényes képviselő hozzájárulásával lehetséges. Ennek teljesítése érdekében az adatkezelő ilyen esetekben a törvényes képviselő hozzájárulását kéri. 

 

Az érintett az adatkezelő weboldalán található ügyfélkapcsolati adatlap használatával, és a hírlevélre történő feliratkozással kapcsolatban akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte. 16 éven aluli személy a vállalkozó weboldalán a kapcsolatfelvételi űrlapot nem használhatja, hírlevélre nem iratkozhat fel, tekintettel arra, hogy a GDPR 8. cikk (1) bekezdése alapján az adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének engedélye szükséges. Az adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy életkorát és jogosultságát ellenőrizni, így az érintett szavatol azért, hogy a megadott adatai valósak.

 

Az adatkezelő különleges adatokat nem kezel. A bármely módon tudomására hozott, vagy tudomására jutott ilyen adatot nem rögzíti. Ha az ilyen jellegű adat az adatkezelő tudta nélkül került bármely rendszerébe, azt annak észlelését követően haladéktalanul törli a rendszerből.

8. E-mail címek, telefonszámok megőrzése az adatkezelőnél

Az adatkezelő tevékenysége során partnerei, megbízói e-mail címe és telefonszáma is tudomására jut. Az ilyen módon rendszerébe került személyes adatokat, elsősorban szerződéses kötelezettségei teljesítése érdekében kezeli. Amennyiben a partnerrel kötött szerződés megszűnt és jogszabályban írt őrzési kötelezettség sem vonatkozik az adatok, dokumentumok megőrzésére, úgy a telefonszámok és az e-mail címek törlésre kerülnek. Néhány esetben az adatkezelőnek továbbra is jogos érdeke fűződik az adatok megőrzéséhez, ilyenkor kéri az érintett kifejezett és írásos hozzájárulását személyes adatai őrzéséhez.

9. Az adatkezelő által készített fényképfelvételek során történő személyes adatkezelés

Az adatkezelő tevékenységéből adódóan fotó felvételeket készít. A felvételek elkészítése és felhasználása minden esetben a megrendelők hozzájárulásával történik.

Alkalmanként előfordul, hogy az adatkezelő egyes rendezvényeken is készít felvételeket. 

A fényképezőgép által rögzített felvételek személyes adatnak minősülnek, mivel azok az érintettel kapcsolatba hozhatók és következtetés vonható le rájuk nézve. Említettek alapján az érintettek arcképmása és magatartása, mint az érintettre vonatkozó következtetés a személyes adatok fogalmi körébe tartozik.

 

A felvételek elkészítése és felhasználása (weboldalon, közösségi oldalakon) minden esetben a megrendelők hozzájárulásával történik. Nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén.

 

Amennyiben olyan rendezvényen történik a fotózási tevékenység, ahol a megrendelőn kívül más személyek is részt vesznek (pl. esküvő, egyéb rendezvények), a megrendelők – szerződésben vállalt – kötelezettsége, hogy vendégeiket, illetve a rendezvényen megjelenteket tájékoztassák arról, hogy fotó felvételek készítésére kerülhet sor. A tájékoztatás történhet valamilyen figyelem felhívó kép, felirat alkalmazásával, esetleg a rendezvény során elhangzó szóbeli tájékoztatás formájában, vagy a rendezvényt megelőzően is. Jelen Tájékoztató alkalmazásában a képmással, mint személyes adattal kapcsolatos adatkezelés az érintett (a rendezvények területein tartózkodó személyek) hozzájárulásán alapul, mely hozzájárulás ráutaló magatartással, a figyelemfelhívó feliratok, elhangzó szóbeli tájékoztatók ismeretében a rendezvényhelyszínre történő belépéssel megadottnak tekintendő.

 

Amennyiben a rendezvényen résztvevő tiltakozik a fényképfelvétel készítésével kapcsolatban, úgy az adatkezelő köteles a felvételt haladéktalanul törölni és tartózkodni a vendégről további képmás készítésétől. 

Ha a fényképfelvételen szereplő személy a felvétel közzétételét követően közli a felvétel készítőjével a felvétel törlésére irányuló kérését, úgy haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül köteles az adatkezelő eltávolítani a felvételt és véglegesen törölni azt adatbázisából. A törlésről köteles tájékoztatni az érintettet.

 

Az adatkezelő a rendezvényeken minden esetben lehetőséget biztosít a résztvevő vendégek számára, hogy megismerjék Adatkezelési Tájékoztatóját, amely tartalmazza az érintetteket megillető jogokat, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos technikákat, valamint azokat az információkat, amelyek felhasználásával az érintettek – jogsérelem esetén – érvényesíthetik jogaikat.

10. Az adatkezelő weboldala

Az adatkezelő elsősorban saját weboldalán (www.joucaportraits.com, www.joucaportraits.hu) mutatja be tevékenységét és referencia fotóit, felvételeit. A honlap tájékoztatást ad a látogatók számára szolgáltatásai tartalmáról. 

 

A weboldal működése során Cookie-kat használ. Az általuk nyert személyes adatok kezelésének jogalapja a látogató hozzájárulása. 

 

Cookie-k (Sütik):

A sütik feladata:

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;

 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek;

 • megkönnyítik a weboldal használatát;

 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak. 

 

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (Cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

 

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) Cookie-k:

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a weboldalt, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

 

Az érintett választása a Cookie-kal kapcsolatban:

Webböngésző Cookie-k:

A böngésző beállításaiban az érintett elfogadhatja, vagy elutasíthatja az új Cookie-kat és törölheti a meglévő Cookie-kat. Azt is beállíthatja a böngészőben, hogy az minden alkalommal értesítse, amikor új Cookie-kat helyeznek el a számítógépben, vagy más eszközön. A Cookie-k kezelésével kapcsolatban további információkat találhat a böngésző „help” funkciójában.

Ha a látogató úgy dönt, hogy néhány, vagy az összes Cookie-t kikapcsolja, nem fogja tudni használni a weboldal valamennyi funkcióját. 

 

Harmadik fél által elhelyezett Cookie-k (analitika): 

Az adatkezelő weboldala alkalmazza a Google Analytics, mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics webelemző, statisztikai célú szolgáltatás használatával az adatkezelő információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

A Google Analytics keretében a látogató böngészője által továbbított IP-címet nem vezetik össze a Google más adataival. A sütik tárolását a böngésző szoftvere megfelelő beállításával megakadályozhatja, de ebben az esetben esetleg nem tudja a weboldal valamennyi funkcióját teljes körűen használni. Ezen kívül a látogató megakadályozhatja a sütik által létrehozott és a weboldal látogató általi használatára vonatkozó adatok (IP-címével együtt) Google általi gyűjtését, valamint ezeknek az adatoknak Google általi feldolgozását, amennyiben a látogató letölti és installálja a lenti link alatti böngésző-plugint. Az aktuális link: http://www.google.com/policies/privacy/ads/.

 

A weboldalon alkalmazott kapcsolatfelvételi űrlap:

A weboldalon több helyen is lehetőség van kapcsolatba lépni az adatkezelővel. Az ilyen célból történő kapcsolatfelvétel egy űrlap segítségével történik, ahol a weboldal látogatója megadja az adatkezelőnek nevét, telefonszámát és e-mail címét. Az ilyen módon az adatkezelő tudomására jutott személyes adatok kezelésére kizárólag a kapcsolatfelvétel céljából van szükség. Az űrlap kitöltésével az érintett nyilatkozik arról, hogy megismerte az adatkezelő Adatkezelési Tájékoztatóját. Az adatkezelés célja a kapcsolatfelvétel és az érdeklődő és az adatkezelő közötti szerződéses kapcsolat elősegítése. Az ilyen célból megadott személyes adatokat az adatkezelő kizárólag e célokból kezeli, ezt követően haladéktalanul, vagy legkésőbb 3 munkanapon belül törli azokat. Az adatkezelés jogalapja a szerződéses kapcsolat kialakítása.

 

Az érintett a weboldal ügyfélkapcsolati adatlapjának használatával kapcsolatban akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte. 16 éven aluli személy a kapcsolatfelvételi űrlapot nem használhatja, tekintettel arra, hogy a GDPR 8. cikk (1) bekezdése alapján az adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének engedélye szükséges. Az adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy életkorát és jogosultságát ellenőrizni, így az érintett szavatol azért, hogy a megadott adatai valósak.

11. Hírlevélre történő feliratkozás

Az adatkezelő weboldalán több lehetőség is van a hírlevélre való feliratkozásra. A Kapcsolat űrlapon meg lehet jelölni, hogy a látogató szeretne feliratkozni, valamint az ajándékba letölthető képek, dokumentumoknál is kiválasztható ez a lehetőség, valamint az érdeklődők találhatnak információkat az adatkezelő által vezetett Szín és Portré elnevezésű workshop-ról. A weboldal „Feliratkozás várólistára” menüpontjában van lehetőség feliratkozni a workshopról szóló információs hírlevélre, név, e-mail cím és telefonszám megadásával.

 

A hírlevélre történő feliratkozás során a látogató nyilatkozik arról, hogy megismerte az adatkezelő Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltakat, valamint arról is, hogy hozzájárulását adja-e személyes adatai marketing célú kezeléséhez. Az érintettet az Adatkezelési Tájékoztatóban írt jogok illetik meg és az ott írt módon és helyeken van lehetősége élni ezen jogaival. Ennek megfelelően a hírlevél küldés során folytatott személyes adatkezelés jogalapja a feliratkozó kifejezett és írásos hozzájárulása.

 

A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljeskörű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása a weboldalon megjelenő újdonságokról, legújabb eseményekről, hírekről, a vonatkozó és hatályos jogszabályoknak megfelelően. A hírlevélre és/vagy DM célú levélküldésre történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul, természetesen az adatkezelő lehetőséget ad arra, hogy az érintett bármikor visszavonhassa hozzájárulását és leiratkozzon a hírlevélről.

 

Az érintett az adatkezelő weboldalán lévő hírlevélre való feliratkozás lehetőségével kapcsolatban akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte. 16 éven aluli személy az adatkezelő weboldalán a hírlevélre nem iratkozhat fel, tekintettel arra, hogy a GDPR 8. cikk (1) bekezdése alapján az adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének engedélye szükséges. Az adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy életkorát és jogosultságát ellenőrizni, így az érintett szavatol azért, hogy a megadott adatai valósak.

12. Az adatkezelő Facebook és Instagram oldala

https://www.facebook.com/JOUCAportraits/

 

Az adatkezelő a Facebookon keresztül is átfogó személyes támogatást nyújt. Ha a Facebookon keresztül intéz kérdést az adatkezelőhöz, igyekszik azt minél előbb megválaszolni. A Facebook oldalon tudomására jutott adatokat kizárólag kérdésének megválaszolásához használja fel, további reklám célokra nem.  

 

A Facebook oldal használatának célja: közösségi média felületen történő reklámozás és az adatkezelő tevékenységének, referenciáinak bemutatása. 

 

Az adatkezelő ezúton tájékoztatja követőit, hogy a Facebook a saját céljaira is használhatja az adatokat, köztük az érintett profilozását és más hirdetésekkel való megcélzását.

 

Ahhoz, hogy a Facebookon keresztül kapcsolatba tudjon lépni az adatkezelővel, be kell jelentkeznie. Ehhez a Facebook adott esetben szintén személyes adatokat kér be, illetve tárolja és feldolgozza azokat. Az adatkezelőnek nincs befolyása ezeknek az adatoknak a fajtájára, terjedelmére és feldolgozására. Az adatkezelő nem kap személyes adatokat a Facebook üzemeltetőjétől. Ezzel kapcsolatban további információt a Facebook oldalán talál.

 

Az adatkezelő a Facebook oldalon követők személyes adatait hozzájárulásuk értelmében kezeli, a hozzájárulást megadottnak tekinti azzal, hogy az adott személy kedveli, követi oldalait, bejegyzéseit, illetve kommentet ír azokhoz.

 

Az adatkezelő már az Instagram közösségi oldalon is jelen van az alábbi elnevezésű profillal:

 

https://www.instagram.com/joucaportraits/

 

Az Instagram oldalon a követők személyes adatainak kezelésére kerül sor. Az adatkezelés a követéssel adott hozzájárulás jogalappal történik.

13. A felhő alapú alkalmazások használata során megvalósuló személyes adatkezelés

Az adatkezelő elsősorban dokumentumok tárolására és biztonsági mentésére alkalmaz felhő alapú szolgáltatásokat. Az ilyen szolgáltatások közös jellemzője, hogy azt nem a felhasználó számítógépe, hanem egy távoli szerver, a világ bármely pontján elhelyezhető szerverközpont nyújtja. Ilyen szolgáltatást nyújtanak az online tárhelyek is. A felhőalkalmazások nagy előnye, hogy földrajzi helytől lényegében független, nagy biztonságú, rugalmasan bővíthető informatikai tároló és feldolgozó kapacitást nyújtanak.

 

Ezekben az esetekben a felhőszolgáltató adatfeldolgozónak tekinthető, aki a személyes adatokat az adatkezelő érdekében dolgozza fel. A felhőszolgáltatók kötelesek a személyes adatok bizalmas kezelésére, és csak az adatkezelő utasítására végezhetnek adatfeldolgozást.

 

Az adatkezelő a lehető legnagyobb odafigyeléssel választja meg a felhőszolgáltatásokat biztosító partnereit, minden, általában elvárható intézkedést megtesz, hogy azokkal megrendelői adatbiztonsági érdekeit is szem előtt tartó szerződést kössön, azok adatkezelési elvei számára átláthatóak legyenek és az adatbiztonságot rendszeresen ellenőrzi.

A felhő alapú tárhelyek jelszóval védettek, az ott tárolt adatokhoz kizárólag az adatkezelő férhet hozzá.

 

Az adatkezelő partnerei, megrendelői a felhő alapú alkalmazások igénybevételéhez szükséges adattovábbításhoz jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával kifejezetten hozzájárulnak.

A weboldalon feltüntetett  megbízói véleményekkel kapcsolatos személyes adatkezelés:

A weboldalon néhány korábbi megbízó véleménye került feltüntetésre az adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban. A vélemények teljes név és képmás felhasználásával szerepelnek. Kizárólag akkor kerül a weboldalon feltüntetésre a véleményező teljes neve, egyéb személyes adata (például képmása), véleménye, amennyiben ő ehhez írásos, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes hozzájárulását adta. Az adatkezelő a személyes adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

14. Az adatkezelő tevékenységével kapcsolatos panaszkezelés

Az adatkezelés célja ebben az esetben a panasz közlésének lehetővé tétele, az érintett és panasza azonosítása, valamint a törvény szerint kötelezően rögzítendő adatok felvétele, illetve a panasz kivizsgálása, annak rendezésével összefüggő kapcsolattartás.

A panasz megtétele önkéntes hozzájáruláson alapul, de megtett panasz esetén az ügyintézés, és így a személyes adatok kezelése – a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján – kötelező.

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát az adatkezelő 5 évig őrzi meg, ennek alapján a személyes adatokat is ezen időtartam alatt kezeli.

15. Az adatkezelés biztonsága

Az adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és fenntartja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akinek az adatokat továbbítja, vagy átadja, felhívja, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének.

 

Az adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag az adatkezelő és az általa igénybe vett adatfeldolgozó(k) ismerheti(k) meg, azokat harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

 

Az adatkezelő fokozottan ügyel partnerei, megrendelői személyes adatainak biztonságára. A jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartása mellett jár el és ezt megköveteli valamennyi partnerétől is. A személyes adatok védelme magában foglalja a fizikai adatvédelmet is (a dokumentumok zárható helyiségben való tárolása), valamint az informatikai védelmet (vírusirtó használata) is.

 

Az adatkezelő az érintett által megadott személyes adatokat elsődlegesen a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban megadott adatfeldolgozó(k) szokásos védelmi rendszerekkel ellátott szerverein, részben a saját informatikai eszközein, papír adathordozó esetén székhelyén, megfelelően elzárva tárolja.

 

Az érintettek elismerik és elfogadják, hogy személyes adataik megadása esetén az adatok védelme teljes mértékben az interneten és a számítógépes rendszerben nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés – adatkezelő erőfeszítéseinek ellenére történő – bekövetkezésekor a jelen tájékoztatóban írtak szerint szükséges eljárni.

16. Az adatkezeléssel érintettek jogai

 • Átlátható tájékoztatás:

Jelen Adatkezelési Tájékoztató is azt a célt szolgálja, hogy világos, tömör, átlátható, érthető információkat nyújtson az adatkezelőnél alkalmazott adatkezelési tevékenységről.

 

 • Hozzáférési jog:

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 

 • az adatkezelés célja,

 • az érintett személyes adatok kategóriái,

 • azon címzettek, akikkel a személyes adatokat közölték,

 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama.

 

A fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:

Csató Zsuzsanna egyéni vállalkozó 1077 Budapest,Wesselényi utca 4. 1/3.

E-mail cím: info@joucaportraits.com

 

Az adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszol. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszol a kérelmezőnek.

 

 • Helyesbítéshez való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

 

A fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:

Csató Zsuzsanna egyéni vállalkozó 1077 Budapest,Wesselényi utca 4. 1/3.

E-mail cím: info@joucaportraits.com

 

Az adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszol. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszol a kérelmezőnek.

 

 • Törléshez való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Az adatkezelő ezen kérelem alapján köteles törölni a személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte,

 • az érintett visszavonja korábban adott hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,

 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,

 • a személyes adatokat jogellenesen kezelte,

 • uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges törölni az adatokat.

 

A fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:

Csató Zsuzsanna egyéni vállalkozó 1077 Budapest,Wesselényi utca 4. 1/3.

E-mail cím: info@joucaportraits.com

 

Az adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszol. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszol a kérelmezőnek.

 

 • Adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett jogosult kérni, hogy az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, elsősorban akkor, ha:

 

 • vitatja az adatok pontosságát,

 • jogellenesnek tartja az adatkezelést, de valamilyen okból mégsem kéri az adatok törlését.

 

A fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:

Csató Zsuzsanna egyéni vállalkozó 1077 Budapest,Wesselényi utca 4. 1/3.

E-mail cím: info@joucaportraits.com

 

Az adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszol. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszol a kérelmezőnek.

 

 • Adathordozhatósághoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

A fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:

Csató Zsuzsanna egyéni vállalkozó 1077 Budapest,Wesselényi utca 4. 1/3.

E-mail cím: info@joucaportraits.com

 

Az adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszol. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszol a kérelmezőnek.

 

 • Tiltakozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból, bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendeletének 21. cikkében írt módon.

 

A fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:

Csató Zsuzsanna egyéni vállalkozó 1077 Budapest,Wesselényi utca 4. 1/3.

E-mail cím: info@joucaportraits.com

 

Az adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszol. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszol a kérelmezőnek.

 

Az adatkezelő vállalja, hogy minden olyan címzettet tájékoztat a fenti jogokkal kapcsolatban részére küldött kérelmekről, akivel a személyes adatokat közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul. Vállalja továbbá, hogy a fenti kérelmek elintézéséről az azokkal kapcsolatos döntésről legkésőbb 30 napon belül értesíti az érintettet (kérelmezőt).

17. Adatvédelmi incidens

Adatvédelmi incidensnek minősül a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését, az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

Adatvédelmi incidensnek minősülnek például:

 

 • személyes adatok dokumentumon, hordozható eszközön, adathordozón vagy informatikai rendszeren (pl. levelezéssel) történő illegális továbbítása,

 • illetéktelen hozzáférések személyes adatokat kezelő informatikai rendszerhez vagy alkalmazáshoz,

 • személyes adatokat tartalmazó adatbázis részének vagy egészének sérülése, vagy elvesztése,

 • az informatikai rendszer részének vagy egészének használhatatlanná válása vírus, vagy egyéb rosszindulatú szoftver által, stb.

 

Egy esetleges adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén (kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve) az adatkezelő haladéktalanul bejelentést tesz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé. Amint az incidens a tudomására jut, azt indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, köteles bejelenteni. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül – részletekben is közölni kell.

 

Az adatvédelmi incidens bejelentéséhez a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a honlapján külön e célra létrehozott rendszert üzemeltet, amelyen keresztül a bejelentések elektronikus úton megtehetők.

 

Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az adatkezelő partnerei, megrendelői jogaira és szabadságaira nézve, haladéktalanunk tájékoztatja erről az érintett partnert.

18. Tájékoztató a vonatkozó jogszabályokról

 • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Info. tv.);

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számviteli tv.).

19. Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

20. Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 

 

Név:                  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely:           1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Levelezési cím:  1530 Budapest, Pf.: 5. 

Telefon:             061/391-1400 

Fax:                   061/391-1410

E-mail:               ugyfelszolgalat@naih.hu 

Honlap:             http://www.naih.hu

21. Egyéb rendelkezések

Az adatkezelő az e tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor ad tájékoztatást. Ilyen esetekben a hatályos jogszabályok rendelkezéseit tekinti irányadónak.

 

Az adatkezelő ezúton tájékoztatja ügyfeleit, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. 

 

Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

Az Adatvédelmi Hatóság weboldala további információkat tartalmaz a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban hivatkozott adatvédelmi jogokról.

 

Budapest, 2018.11.19.
 

Csató Zsuzsanna 

egyéni vállalkozó

1. számú melléklet

Ssz.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Személyes adat kezelésének megnevezése

Beérkező e-mailekkel (feladók e-mail címével) kapcsolatos adatkezelés.

A tevékenységből adódóan készített fényképfelvételeken szereplő képmás.

A weboldalon működő kapcsolatfelvételi űrlapon megadott személyes adatok.

A weboldalon hírlevélre történő feliratkozás során megadott személyes adatok (név, e-mail cím)

A Facebook, Instagram oldalak használata során az adatkezelő tudomására jutott személyes adatok.

A nyereményjátékok nyerteseinek személyes adatkezelése.

Az adatkezelés célja

Kapcsolattartás

Szerződés teljesítése, felhasználása referencia célból weboldalon és közösségi oldalakon.

Kapcsolatfelvétel érdekében

Marketing célú kapcsolattartás

A tevékenység népszerűsítése érdekében

A nyereményjáték és a sorsolás lebonyolítása, a nyertes kiválasztása és értesítése, a nyeremény átadása érdekében.

Az adatkezelés jogalapja

Szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése, vagy az érintett hozzájárulása.

Az érintett (16 éven aluli gyermek esetében a törvényes képviselő) hozzájárulása.

A szerződés létrehozása.

Az érintett hozzájárulása.

Az érintett hozzájárulása.

Az érintett hozzájárulása és jogszabályban írt kötelezettség teljesítése.

A személyes adat törlésére nyitva álló határidő

A feladat elvégzését követő 10 munkanapon belül, vagy a hozzájárulás visszavonását követően haladéktalanul, max. 3 munkanapon belül.

A hozzájárulás visszavonása esetén, haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül.

A kapcsolatfelvételt követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül.

A hozzájárulás visszavonása esetén, haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül.

A hozzájárulás visszavonását követően haladéktalanul.

A jogszabályban írt megőrzési kötelezettség (5 év) figyelembevételével, a kötelezettség leteltét követő 30 napon belül.

 • Facebook - Grey Circle
 • Instagram - Grey Circle
 • Twitter - Grey Circle
 • Pinterest - Grey Circle
 • RSS - Grey Circle

ALL RIGHTS RESERVED BY JOUCA PORTRAITS  | 

 |  NAIH - 129526